Ubytovací poriadok

Obchodné meno: Martina Schönwiesnerová
Sídlo: Tatranská Lomnica 11, 059 60 Vysoké Tatry
IČO: 41882008
DIČ: 1049402431

 1. Základné ustanovenia

  1. Penzión Zora Family prevádzkovaný spoločnosťou Martina Schönwiesnerová, 059 60 Vysoké Tatry. Ubytovacie zariadenie je kategorizované ako penzión, ktorý poskytuje ubytovacie, stravovacie a doplnkové služby.
  2. Penzión poskytuje ubytovanie iba riadne prihlásenému hosťovi – na základe predloženia platnej identifikačnej karty, cestovného pasu alebo iného dokladu o totožnosti.
  3. Pracovník recepcie hosťovi vydá hneď pri nástupe ubytovací preukaz s uvedením jeho mena, čísla izby, dĺžky pobytu, prístupovú kartu k izbe.
 2. Rezervácie a ubytovanie

  1. Používaním online rezervačného systému klient vyhlasuje, že dosiahol vek minimálne 18 rokov a je spôsobilý vo vlastnom mene nadobúdať práva a preberať na seba povinnosti.
  2. Penzión je povinný včas odpovedať na každú objednávku na ubytovacie služby. Objednávky ubytovacích služieb prijíma písomne alebo iným spôsobom. Objednávky, ktoré boli penziónom potvrdené a neboli objednávateľom včas zrušené, sú obojstranne záväzné.
  3. Na základe objednaného ubytovania je penzión povinný ubytovať hosťa najskôr od 14,00 hodiny a najneskôr do 24,00 hodiny.
  4. Hosť, ktorý požaduje ubytovanie pred časom nástupu na pobyt, platí ubytovanie aj za predchádzajúcu noc resp. poplatok za skorý nástup podľa platného cenníka a času nástupu.
  5. Penzión nedisponuje jednolôžkovou izbou. Ak si hosť objedná jednolôžkovú izbu platí za druhé lôžko 80% z celkovej ceny za lôžko.
  6. Penzión poskytuje služby v kvalite a rozsahu určenej príslušnou vyhláškou o kategorizácií a zatrieďovaní ubytovacích a stravovacích zariadení, podľa ktorej bol penzión zatriedený.
  7. Penzión môže vo výnimočných prípadoch ponúknuť iné ubytovanie ako bolo dohodnuté, pokiaľ sa podstatne nelíši od potvrdenej objednávky.
  8. Užívanie ubytovania na penzióne je povolené len osobám, ktoré nie sú postihnuté infekčnými chorobami.
  9. Penzión odovzdá hneď pri nástupe hosťovi ubytovací preukaz s uvedením jeho mena, čísla izby, dátumu príchodu a odchodu s časom na uvoľnenie izby v posledný deň pobytu.
  10. Penzión je oprávnený požadovať od hosťa, ktorý nezaplatil pri rezervácii ubytovania zálohu vo výške 100% ceny pobytu – doplatenie dlžnej sumy pri príchode, identifikačné údaje platobnej karty alebo zloženie hotovostnej istiny.
  11. Hosť bez garantovanej rezervácie platí účet zvyčajne pri príchode.
  12. Za ubytovanie a ostatné služby je hosť povinný platiť ceny v súlade s platným cenníkom, ktorý je k dispozícii na recepcii penziónu alebo na jednotlivých strediskách penziónu.
  13. Pri každom príchode do penziónu sa hosť preukáže platným ubytovacím preukazom, ako aj pri objednávaní ďalších služieb počas pobytu na penziónový účet, ktorý žiadame hostí potvrdiť svojim podpisom.
  14. Hosť používa izbu v čase, ktorý bol s penziónom dohodnutý. Pre zabezpečenie pohodlia hosťa, hosť súhlasí s upratovaním a údržbou jemu pridelených priestorov za účelom vykonania svojich služobných povinností chyžným a údržbárom penziónu, prípadne manažérom penziónu; to neplatí ak sú dvere označené visačkou „NERUŠIŤ“
  15. Ak hosť požiada o predĺženie pobytu, penzión mu môže poskytnúť inú izbu, než bol pôvodne ubytovaný.
  16. Ak nebol čas ubytovania vopred dohodnutý, uvoľní hosť izbu najneskôr do 10,00 hodiny posledného dňa pobytu. Ak tak neurobí v stanovenom termíne, penzión mu môže účtovať pobyt za nasledujúci deň. O poplatkoch za neskorý odchod sa prosím informujte na recepcii.
  17. Penzión zodpovedá za veci vnesené klientom do ubytovacieho zariadenia, ako aj za škodu na odložených veciach jedine v tom prípade, pokiaľ tieto veci boli uložené na mieste k tomu vyhradenom, maximálne však do výšky 334,- €. Za peniaze, cenné veci a doklady zodpovedá penzión bez obmedzenia, ak ich prevzal do úschovy oproti potvrdeniu.
  18. Hosť prijíma návštevy v spoločenských priestoroch penziónu. V ubytovacej časti sú návštevy povolené len so súhlasom pracovníka recepcie po zapísaní do knihy návštev v čase od 8:00- 22:00 hod.
  19. Tento ubytovací poriadok je záväzný pre všetky návštevy na izbách. Hosť, ktorý si ubytovanie rezervoval a na izbe je ubytovaný, je zodpovedný za jeho dodržiavanie osobou, resp. osobami ktoré ho na izbe navštívili.
  20. V odôvodnených prípadoch je pracovník recepcie oprávnený návštevu na izbe neumožniť.
  21. Hosť nepremiestňuje zariadenia penziónu bez súhlasu zodpovedného pracovníka, nevykonáva úpravy, ani akékoľvek zásahy do elektrickej siete alebo inej technologickej inštalácie.
  22. V izbe hosť nepoužíva žiadne elektrické spotrebiče, okrem spotrebičov určených na osobnú hygienu ( holiace prípadne masážne strojčeky, sušiče vlasov a pod.)
  23. Penzión zabezpečí pri ochorení alebo zranení klienta poskytnutie lekárskej pomoci, prípadne prevoz do nemocnice.
  24. Hosť je povinný pri odchode z izby uzatvoriť vodovodné uzávery, vypnúť v izbe a priľahlých priestoroch elektrické osvetlenie a ďalšie spotrebiče (rádio, televízor a pod.) a uzatvoriť okná a dvere.
  25. Z bezpečnostných dôvodov nie je povolené nechať deti do 10 rokov bez dozoru dospelých osôb v izbe a iných priestoroch penziónu. Spoločenské priestory, detský kútik, detské ihrisko, bazén a wellness.
  26. Hosť nevnáša do izby športové náradie a predmety, na úschovu ktorých sú vyhradené priestory
  27. V čase od 22:00 – 06:00 hod. je nočný kľud. Hosť sa nesmie na izbách ani na chodbách penziónu hlučne zabávať, spievať, nahlas počúvať televízny alebo rozhlasový program, je povinný dodržiavať nočný kľud.
  28. V prípade porušenia tohto nariadenia, po opakovanom upozornení pracovníkom recepcie, príp. iným zodpovedným pracovníkom penziónu alebo polície, je prevádzkovateľ penziónu oprávnený ráno na druhý deň zrušiť rezervované ubytovanie bez náhrady za zaplatenú zálohu za ubytovanie.
  29. Ak hosť akýmkoľvek spôsobom znehodnotil alebo poškodil zariadenia penziónu je povinný to nahlásiť na recepcii penziónu ihneď, najneskôr v momente svojho odchodu. Je na prevádzkovateľovi penziónu, akým spôsobom bude riešiť náhradu škody od zodpovedného hosťa. Za všetky škody spôsobené na majetku penziónu zodpovedá hosť podľa platných právnych predpisov.
  30. V priestoroch penziónu akceptujeme zvieratá na vyžiadanie.  (12 € / deň)
  31. V ubytovacom zariadení je na viditeľnom a ubytovaným hosťom prístupnom mieste vyvesený požiarny poriadok, evakuačný plán a označenie smeru evakuácie z penziónu. Hostia sú povinní počas svojho pobytu riadiť sa týmito inštrukciami.
  32. Sťažnosti hostí a prípadné návrhy na zlepšenie činnosti penziónu prijíma vedenie penziónu.
  33. Kniha prianí a sťažností je k dispozícii na prístupnom mieste recepcie penziónu.
  34. Klient je povinný dodržiavať ustanovenia tohto ubytovacieho poriadku od momentu, kedy si prenajal izbu. V prípade, že ich závažným spôsobom poruší, vedenie penziónu má právo odstúpiť od zmluvy o poskytnutí ubytovacej služby aj pred uplynutím dohodnutej doby.
  35. Ubytovacie zariadenie podľa osobitných predpisov /§ 39 Poštového poriadku/ prijíma zásielky adresované hosťom ubytovaným alebo hosťom, ktorí majú ubytovacie služby objednané. Tieto zásielky sú povinné doručiť adresátom a ak to nie je možné, vrátiť ich späť.
  36. Penzión ponúka svojím hosťom parkovanie. Z bezpečnostných dôvodov odporúčame nenechávať cennosti v aute.
  37. Individuálny klient alebo sprievodca pri skupinových zájazdoch je povinný na požiadanie pred začatím pobytu uhradiť zálohovú platbu za dojednané ubytovacie a ďalšie služby, a to v hotovosti, bankovým prevodom alebo prostredníctvom kreditnej karty. Klient, ktorý uhradil cenu dojednaných služieb vopred, je povinný pri ubytovaní sa (check-in), poskytnúť údaje o svojej kreditnej karte. Penzión garantuje nezneužitie informácií z kreditnej karty. V prípade, že klient sa neubytuje aj napriek rezervácii, penzión je oprávnený vyúčtovať storno poplatok za 1 noc, v prípade ak nie je dohodnuté inak.
  38. Klient súhlasí, aby penzión v súlade so zákonom č. 52/1998 Z.z. o ochrane osobných údajov spracoval jeho údaje. Poskytnuté osobné údaje klienta môže penzión spracovávať výlučne v súvislosti s poskytovaním ubytovacích a ďalších služieb a u cudzincov tiež pre potreby cudzineckej polície. penzión sa zaväzuje prijať také opatrenia, aby pri spracovaní osobných údajov klienta nemohlo dôjsť k zneužitiu jeho osobných údajov.
  39. Penzión môže odstúpiť od zmluvy aj pred uplynutím dohodnutej doby, ak napriek predchádzajúcemu upozorneniu klient počas pobytu hrubo porušuje dobré mravy alebo ak hrubo alebo opakovane porušuje povinnosti vyplývajúce z ubytovacieho poriadku.
  40. Pri reklamácii poskytnutých služieb sú penzión a hosť povinní postupovať v zmysle Reklamačného poriadku dostupného na požiadanie na recepcii.
 3. Informácie o nakladaní s osobnými údajmi

  1. Penzión Zora Family spracováva osobné údaje v súlade so Zákonom 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016, všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov (ďalej len ako „GDPR“). Prijali sme príslušné technické, organizačné a personálne opatrenia v súlade s nariadeniami EÚ a príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
  2. Za účelom registrácie ubytovaného sú spracúvané tieto osobné údaje: meno , priezvisko, bydlisko, dátum narodenia , číslo dokladu totožnosti, získané z dokladu totožnosti hosťa, ktoré poskytol pred samotným ubytovaním.
  3. Osobné údaje bude Penzión Zora Family spracovávať manuálne i automatizovane priamo prostredníctvom svojich k tomu poverených zamestnancov a ďalej prostredníctvom spracovateľov poverených Penzión Zora Family na základe zmlúv o spracovaní osobných údajov.
  4. Zoznam subjektov, ktorým môžu byť osobné údaje hosťa sprístupnené: Osobné údaje budú poskytované alebo sprístupňované tretím stranám iba na základe právnych predpisov.
  5. Osobné údaje bude Penzión Zora Family spracovávať po dobu 6 rokov od poslednej návštevy v penzióne.
  6. Ak sa domnieva hosť, že dochádza k neoprávnenému spracovaniu jeho osobných údajov, môže sa obrátiť so sťažnosťou na dozorný orgán, ktorým je pre územie Slovenskej republiky Úrad pre ochranu osobných údajov (www.uoou.sk).

Ubytovací poriadok je platný dňom 01.06.2020