Obchodné podmienky

Obchodné podmienky
Obchodné meno: ZORA FAMILY, s.r.o.
Sídlo: Tatranská Lomnica 14010, 059 60 Vysoké Tatry
IČO: 54026831
IČ DPH: SK2121631963
Obchodný register OS Prešov v oddiele Sa Vložka číslo: 43412/P-Zbl

 

Základné ustanovenia
1.1. Penzión Zora Family, prevádzkovaný spoločnosťou ZORA FAMILY s.r.o., Tatranská Lomnica 14010, 059 60 Vysoké Tatry, v zastúpení konateľmi Martina Schönwiesnerová, Milan Šefc ml. Ubytovacie zariadenie je kategorizované ako penzión, ktorý poskytuje ubytovacie, stravovacie a doplnkové služby.
1.2. Tieto obchodné podmienky (ďalej len OP) upravujú spôsob rezervovania služieb poskytovaných prevádzkovateľom penziónu, prostredníctvom recepcie alebo rezervovania na webovej stránke www.penzion-zora.sk, jej podstránkach a subdoménach.
1.3. Všetky podmienky, ktoré tieto OP neupravujú, sa riadia VOP a ubytovacím poriadkom penziónu zverejnenými na internetovej stránke penziónu.

Výber a rezervovanie služieb
2.1 Prevádzkovateľ sa zaväzuje poskytnúť a zabezpečiť služby v rozsahu, v ktorom ich ponúka v čase rezervácie.
2.2. Pri rezervovaní doplnkových služieb má objednávateľ nárok iba na poskytnutie takého počtu služieb, ktoré si riadne rezervoval. Rozhodujúcim je v tomto prípade potvrdenie rezervovania, ktoré je dokladom aj pre prevádzkovateľa aj pre objednávateľa.
2.3. Objednávateľ má kedykoľvek nárok na dodatočné doplnenie rezervovania a rozšírenie rezervovaných služieb aj po vykonaní rezervácie.

3. Vznik zmluvného vzťahu
3.1. Vznik zmluvného vzťahu medzi zákazníkom a  ZORA FAMILY s.r.o. vznikne na základe objednávky (telefonickej, faxovej alebo e-mailovej). Na základe objednávky zašle ZORA FAMILY s.r.o., zákazníkovi potvrdenie rezervácie ( Rezervačný záznam) a zároveň rezervuje požadovaný voľný termín zákazníkovi na dobu maximálne 14 dní. V priebehu tejto doby je nutné uhradiť zálohu 30 % z ceny poskytovaných služieb. Jej presná výška je uvedená na potvrdení rezervácie. Potvrdenie rezervácie obsahuje všetky potrebné údaje – meno zákazníka, počet lôžok, termín ubytovania a iné, je podpísaná pracovníkom ZORA FAMILY s.r.o.
3.2. Uhradením zálohy potvrdzuje zákazník, že sa zoznámil so službami, cenou, platobnými podmienkami a storno podmienkami. Za zmluvný záväzok ďalších osôb uvedených v rezervácii zodpovedá zákazník, ktorý objednávku podal. Bez uhradenia zálohy nie je možné objednávku akceptovať a po 14 dňoch je rezervácia zrušená . Po uhradení zálohy, je zákazníkovi zaslané potvrdenie o úhrade a týmto je jeho rezervácia považovaná za záväznú.

4. Platobné podmienky
4.1. Ubytovanie je poskytované úplatne, keď cena za ubytovanie je stanovená na základe cenníka alebo dohodou zmluvných strán. Cena za ubytovanie je splatná najneskôr pri ukončení pobytu, pokiaľ nebolo dohodnuté inak. Platba sa vykonáva v hotovosti, prípadne platobnou kartou. V prípade vzniku škody spôsobenej zavinením hosťa je ZORA FAMILY s.r.o. oprávnený domáhať sa náhrady za škodu. Hosť je povinný uhradiť prípadnú škodu vzniknutú v priestoroch vyhradených k ubytovaniu, a to v plnej výške, vrátane náhrady ušlého zisku vo výške platnej ceny za ubytovanie a ďalších spoločenských priestoroch po celú dobu, počas ktorej bude izba vyradená z prevádzky. Túto povinnosť má hosť aj v prípade, že škodu spôsobia deti alebo iné osoby ubytované s hosťom. Forma úhrady faktúrou je možná iba po predošlej dohode s vedením hotela. Faktúra je splatná do 7 dní od dátumu jej vystavenia, pričom za deň úhrady sa považuje deň pripísania finančných prostriedkov na účet hotela. Pri oneskorení úhrady finálnej faktúry si hotel účtuje úrok 0,05 % z dlžnej čiastky za každý deň omeškania, počínajúc dňom nasledujúcom po dni splatnosti predmetnej pohľadávky.

5. Zrušenie pobytu a refundácia uskutočnených platieb
5.1. Odstúpenie od zmluvy a zrušenie rezervovania služieb je vždy potrebné urobiť čo najskôr, aj s uvedením dôvodu, písomne alebo telefonicky s následným písomným potvrdením s uvedením nasledovných údajov objednávateľa: meno a priezvisko, trvalý pobyt, termín pobytu, číslo potvrdenia rezervovania, e-mailový kontakt, z ktorého bolo rezervovanie vykonané, číslo bankového účtu vo formáte IBAN vrátane dokladu, ktorým objednávateľ preukáže vlastníctvo uvedeného účtu. Odstúpenie od zmluvy je možné vykonať iba prostredníctvom recepcie penziónu na telefónnom čísle +421 904 273 803, e-mailom na adresu: info@penzion-zora.sk alebo poštou na adresu Penzión Zora Family, Tatranská Lomnica 14010, 059 60 Vysoké Tatry. Rezerváciou objednávateľ súhlasí v plnom rozsahu s obsahom storno podmienok. Pri zrušení rezervácie pobytu má penzión právo zaúčtovať storno poplatky, ktoré sú uvedené pri potvrdení rezervácie.
5.2. Storno podmienky:
28 dní pred pobytom – 10% z ceny pobytu
27 – 14 dní pred pobytom – 50% z ceny pobytu
13 – 0 dní pred pobytom – 100% z ceny pobytu
Pri výbere možnosti nenávratnej ceny je platba 100% vopred bez možnosti vrátenia platby.
5.3. Zmena termínu rezervácie je možná bezplatne jeden krát a to minimálne 29 dní pred príchodom. Každá ďalšia zmena s poplatkom 20,-€ po konzultácii s recepciou penziónu.
5.4. Bez ohľadu na spôsob úhrady rezervovaných služieb zo strany objednávateľa spôsob refundácie, ak má na ňu objednávateľ nárok v zmysle týchto obchodných podmienok, je vykonaný vždy bankovým prevodom z účtu poskytovateľa služieb. Celková výška refundovaných služieb v eurách bude ponížená o všetky náklady spojené s pôvodnou úhradou objednávateľa (bankové poplatky, poplatky za služby pri platbách kartou, iné poplatky spojené s úhradou).

6. Nástup a realizácia pobytu
6.1. Po uhradení zálohy za pobyt bude objednávateľovi zaslané potvrdenie o úhrade, ktorým bude rezervácia záväzne potvrdená.
6.2. Pri kúpe pobytového voucheru a po uhradení plnej ceny pobytu bude objednávateľovi vystavený a na e-mailovú alebo poštovú adresu zaslaný poukaz zo strany poskytovateľa týchto služieb, ktorým sa objednávateľ nevyhnutne musí preukázať pri príchode do penziónu a prihlásiť sa na recepcii penziónu.

7. Ochrana osobných údajov
7.1. Penzión Zora Family spracováva osobné údaje v súlade so Zákonom 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016, všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov (ďalej len ako „GDPR“). Prijali sme príslušné technické, organizačné a personálne opatrenia v súlade s nariadeniami EÚ a príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
7.2. Za účelom registrácie ubytovaného sú spracúvané tieto osobné údaje: meno , priezvisko, bydlisko, dátum narodenia , číslo dokladu totožnosti, získané z dokladu totožnosti hosťa, ktoré poskytol pred samotným ubytovaním.
7.3. Osobné údaje bude Penzión Zora Family spracovávať manuálne i automatizovane priamo prostredníctvom svojich k tomu poverených zamestnancov a ďalej prostredníctvom spracovateľov poverených Penzión Zora Family na základe zmlúv o spracovaní osobných údajov.
7.4. Zoznam subjektov, ktorým môžu byť osobné údaje hosťa sprístupnené: Osobné údaje budú poskytované alebo sprístupňované tretím stranám iba na základe právnych predpisov.
7.5. Osobné údaje bude Penzión Zora Family spracovávať po dobu 6 rokov od poslednej návštevy v penziónu.
7.6. Ak sa domnieva hosť, že dochádza k neoprávnenému spracovaniu jeho osobných údajov, môže sa obrátiť so sťažnosťou na dozorný orgán, ktorým je pre územie Slovenskej republiky Úrad pre ochranu osobných údajov (www.uoou.sk).
Tieto Obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 01.07.2022